راهنمای پذیرش بیمار

  • مراجعه با دستور بستري پزشك معالج
  • مراجعه از  طریق اورژانس

مراحل پذيرش بيمار به شرح ذيل مي باشد :

1-ارائه دستور بستري همراه با كارت شناسايي معتبر به واحد پذيرش توسط بيمار

2-پذيرش اوليه توسط متصدي وثبت اطلاعات هويتي و ارجاع به صندوق جهت تعيين وديعه

3- هماهنگي با سوپروايزر بخش موردنظر ، انجام تخت دهي وتشكيل پرونده وصدوركارت همراه

4-امضاء اوراق تعيين شده  توسط بيمار یا بستگان درجه يك

5-همراهي بيمار توسط ميزبان وتحويل پرونده به بخش مربوطه

لازم به ذكراست پذيرش بيماربه صورت سرپايي وبستري نیز به همين روش مي باشد.

 

راهنمای ترخیص بیمار

معرفي واحد ترخيص :
واحد ترخيص بيمارستان مهراد زير نظر واحد امور مالي نسبت به انجام امور محوله اقدام مي نمايد . با همكاري نهايي پرسنل اين واحد و محاسبه هزينه ها بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا ، بيمار از بيمارستان ترخيص مي گردد.
پرسنل ترخيص همواره سعي نموده تا در كمال آرامش و احترام متقابل كمال همكاري را با شما بيماران و همراهان عزيز داشته باشند.
بيمار پس از قطعي شدن بستري ، به واحد حسابداري ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي ميكند :

• اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري
• نظارت و كنترل پرونده قبل از ترخيص و محاسبه هزينه هاي بيمار اعم از كدهاي عمل جراحي ، ويزيت ها و مشاوره ها بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا توسط كارشناسان بخش حسابداري ترخيص
• صدور صورتحساب و ارجاع بيمار به بخش صندوق اصلي
• تسويه بيمار در واحد صندوق اصلي ،‌ دريافت اصل صورتحساب و صدور برگه خروج