پاتولوژی

موقعیت بخش: در طبقه دوم ساختمان دوم بیمارستان قرار دارد.

  • خدمات این بخش:
  • کلیه خدمات آسیب شناسی (پاتولوژی(
  • کلیه خدمات سیتولوژی (نمونه های سرویکوواژیننال (پاپ اسمیر) و مایعات و آسپیراسیون سوزنی FNA
  • فروزن سکشن (مشاوره حین عمل جراحی)
  • رنگ آمیزیهای اختصاصی
  • ایمونو هیستو شیمی(IHC)
  • Her2/neu به روش
  • Choromogenic In Situ Hybrisation (CISH)

داخلی : 533