بیمارستان مهراد
بخش آزمایشگاه
بیمارستان مهراد
بخش تست نوار اعصاب
بیمارستان مهراد
بخش پاتولوژی
بیمارستان مهراد
بخش آنژیوگرافی
بیمارستان مهراد
اکوکاردیوگرافی و تست ورزش
بیمارستان مهراد
بخش آندوسکوپی و برونکوسکوپی
بیمارستان مهراد
بخش فیزیوتراپی
بیمارستان مهراد
بخش تصویربرداری
بیمارستان مهراد
بخش بانک خون